Kitablar

CAVAD XAN OĞLU UĞURLU XANIN HEKAYƏTİ

Kitabda Azərbaycan tarixinin ən mübariz hökmdarlarından olmuş, öz mücadiləsi uğrunda şəhadətə ucalmış Gəncə xanı Cavad xanın oğlu Uğurlu xanın həyat və mübarizə yolundan bəhs olunur. Müəllif öz əsərini arxiv materialları əsasında ərsəyə gətirmiş, 23 ildən artıq uzun müddət ərzində nəhəng Çar imperiyasına qarşı mübarizə aparan Uğurlu xanın bədii obrazını mənbələr işığında yarada bilmişdir. Xüsusən gənc nəsildə vətənpərlik və mübarizlik ruhunun formalaşması baxımından əsərin böyük əhəmiyyəti vardır.

SƏADƏT OCAĞI – AİLƏ 

Həyat yoldaşı seçimindən ailə qurmağa, ailənin müxtəlif psixoloji, mənəvi məsələlərindən övlad tərbiyəsinə qədər mühüm mövzular kitabda xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir. Müəllif münasibət bildirdiyi məsələlərə, müxtəlif ailə problemlərinin çözüm yollarına milli-mənəvi və çağdaş dəyərlər prizmasından yanaşmışdır.

AZƏRBAYCAN ELM VƏ İRFAN SƏRDARLARI

Kitab müəllifin uzun zamandan bəri “Füyuzat” dərgisində dərc olunan silsilə məqalələrindən tərtib edilmişdir. Müəllif Muxtar Cəfərli bu araşdırmalarda əsərləri ilə dünya elm tarixində, mədəniyyət və ədəbiyyatında önəmli yer tutan, işıqlı fikirləri ilə insanlığın mənəvi tərəqqi yolunu aydınladan Azərbaycan böyüklərindən söz açır. Cənublu-şimallı böyük Azərbaycan torpağından çıxıb bütün İslam coğrafiyasına yayılmış bu şəxsiyyətlər yaşadıqları dövrün ən parlaq simalarından olmuşlar. Müəllif bu şəxsiyyətlərə mənəvi dəyərlər kontekstindən yaxınlaşdığı üçün kitab bu mövzudakı əvvəlki tədqiqatlardan ciddi şəkildə fərqlənir.

KÖNÜL DÜNYASI

Kitabda AMEA-nın müxbir üzvü Könül Bünyadzadənin “Füyuzat” jurnalında dərc olunan silsilə məqalələri təqdim olunur. Müəllif ədəbi-fəlsəfi və aktual mövzulara həsr edilən məqalələrində insan, kainat, yaradılış, özünüdərk, milli ruh və digər mühüm məsələlər haqqında təəssüratlarını oxucularla bölüşür. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

QƏLBİMİN AYNASI

Əsasən milli şüur, əxlaqi keyfiyyətlər, Qarabağ dərdi, vətən sevgisi və s. dəyərləri təbliğ edən bu qələm məhsulları oxucunu müəllifin zəngin daxili dünyası, incəsənət anlayışı ilə yaxından tanış edir.

FÜYUZAT İŞIĞINDA İstiqlala çağırış

Kitaba müəllifin müxtəlif illərdə “Füyuzat” jurnalında, “Vətən səsi” və “Respublika” qəzetlərində dərc edilmiş
məqalələri daxil edilmişdir. Bu məqalələrdə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərindən milli məfkurə düşüncəmizin
yaranması, formalaşması və yüksək inkişaf mərhələsinə qədər yüksəlməsi prosesinin şərhinə daha çox diqqət
yetirilmiş, Əli bəy Hüseynzadə, Həsən bəy Zərdabi, Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən Məmməd Araza qədərki milli
mənlik şüurunun, milli kimlik təəssübkeşliyinin ana xətləri istər ictimai-siyasi, istərsə də ədəbi-bədii konteksdə şərh
edilmişdir.