Turan dünyası

Əli bəy Hüseynzadənin Turançılıq fəlsəfəsi – III Yazı

Bu məqalə Türk dünyasının böyük bilgəsi, filosof-mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadənin  anadan olmasının 160 illik yubileyinə ithaf olunur.

Əli bəy Hü­seyn­za­də “mö­tə­dil tə­rəq­qi­pər­vər­lə­ri” mil­li bir­lik ya­rat­maq­da it­ti­ham edən mark­sist-le­nin­çi­lə­rə, daş­nak­la­ra ca­vab ola­raq qeyd edir­di ki, Ru­si­ya mü­səl­man­­la­rı­nın, ya da türk­lə­ri­nin gu­ya “pa­nis­la­mizm” ide­ya­sı ət­ra­fın­da it­ti­faq edə­rək Ru­si­ya və Av­ro­pa üçün bö­yük təh­lü­kə ol­du­ğu haq­qın­da yaz­dıq­la­rı böh­tan­dan baş­qa bir şey de­yil­dir. “Pa­nis­lam­­izm” kəl­mə­­si­ni or­ta­ya atan­lar şərq­li­lər de­yil, qərb­li­lər­dir – de­yən Hü­­seyn­­za­də­yə gö­rə, İs­lam dün­ya­sı o qə­dər müt­tə­fiq­dir ki, “pan­­is­lam­­izm” ki­mi bir əc­nə­bi kəl­mə­si icad edib ye­ni­dən it­ti­had və it­ti­faq et­mə­yə əs­la eh­ti­yac­la­rı yox­dur. Onun fik­rin­cə, əs­lin­də, qərb­­li­lə­ri qor­xu­­dan “İt­ti­ha­di-İs­lam” de­yil, İs­lam dün­ya­sı­nın qəf­lət yu­xu­­sun­dan oya­nıb tə­rəq­qi­yə, maa­ri­fə üz tut­ma­sı­dır (Əli bəy Hüseynzadə “Seçilmiş əsərləri”, s.73–74).

Beləliklə, Ə.Hü­seyn­za­də bir tə­rəf­dən “pan­­is­lam­­izm” və “pan­tür­kizm” de­vi­zi­ni əl­də bay­raq edə­rək gu­ya xris­ti­an dün­ya­sı­nı (Ru­si­ya və Av­ro­pa­nı) təh­lü­kə göz­lə­di­yi­ni id­dia edən xris­ti­an mil­lət­çi­lə­rə (rus, er­mə­ni və b.), di­gər tə­rəf­dən mil­li-di­ni ide­ya­la­rı sin­fi mü­ba­ri­zə­nin əley­hi­nə ol­du­ğu­nu irə­li sü­rən if­rat tə­rəq­qi­çi­lə­rə, yə­ni mark­sist-le­nin­çi­lə­rə qar­şı mü­ba­ri­zə apar­mış­dır.

Onun fik­rin­cə, if­rat mü­ha­fi­zə­kar­lar və tə­rəq­qi­çi­lər­lə mü­ba­ri­zə­də öz təş­ki­la­tı və proq­ra­mı ilə çı­xış et­mə­li olan mö­tə­dil qüv­və­lər, o cüm­lə­dən “gənc türk­lər” “köh­nə” türk­lə­rin, if­rat mü­ha­fi­zə­kar­la­rın üç yan­lı­şı­nı: 1) sün­ni­li­yi, şiə­li­yi ay­rı-ay­rı he­sab edib məz­həb­çi­lik­lə is­la­miy­yə­ti par­ça­la­ma­ma­lı, 2) xi­la­fə­ti is­la­miy­­­yət­­dən ayır­ma­ğı ba­car­ma­lı, 3) türk­lü­yü yal­nız os­man­lı­­lıq­dan, Os­man­lı sü­la­lə­sin­dən iba­rət gör­mə­mə­li, tək­rar et­mə­mə­li­dir. O ya­zır­dı: “Bi­zim isə alə­mi-İs­lam­da, ya alə­mi-Ət­rak­də (Türk aləmində – F.Ə.) əhə­miy­yət ver­di­yi­miz, rəb­ti-qəlb et­di­yi­miz, mey­lü-mə­həb­bət bağ­la­dı­ğı­mız şey nə məz­həb­dir, nə xi­la­fət­dir və nə də fi­lan sü­la­le­yi-hökm­da­ri­dir. Bun­la­rın heç bi­ri de­yil­dir, bu­nu bir kə­rə an­la­ma­lı­dır. Bi­zim sev­di­yi­miz, rəb­ti-qəl­bi-mə­həb­bət et­di­yi­­miz şey nə­rə­də olur­sa-ol­sun an­caq din­daş­la­rı­mız və həm­cins­lə­ri­miz olan mil­lət və cə­ma­ət­dir. Əf­ra­di-nas­dən iba­rət mil­lət və cə­ma­ət­dir. Qu­ra­ni-mə­cid­dən, əha­di­si-nə­bə­viy­yə­dən ay­rıl­ma­yan han­sı hö­ku­mə­ti-İs­la­miy­yə, han­sı sü­la­le­yi-hökm­da­ri olur­sa-ol­sun, əda­lət, hür­riy­yət və qa­nu­ni-əsa­si sa­yə­sin­də mü­səl­man­lar­dan və mü­səl­man­lar mi­ya­nın­da türk­lər­dən iba­rət cə­maə­ti, mil­lə­ti tə­ri­qi-tər­əq­qi və mə­də­niy­yə­tə sövq edər­sə, bi­zim də mey­lü-mə­həb­bə­ti­miz o tə­rə­fə olur. Qu­ru xi­la­fət ün­van­la­rı­nın, sü­la­lə şöh­rət­lə­ri­nin təf­ri­qe­yi-məz­həb mü­ba­hi­sə­lə­ri­nin vəq­ti keç­miş­dir” (Əli bəy Hüseynzadə “Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar”, s.59). Be­lə bir mü­rək­kəb şə­ra­it­də mö­tə­dil qüv­və­lər, o cüm­lə­dən “Gənc türk­lər” yal­nız öz təş­ki­lat və proq­ra­mı ilə hə­rə­kət et­mə­li­dir. O ya­zır­dı: “An­caq biz ar­zu edər­dik ki, mü­səl­man­la­rın öz­lə­ri­nə məx­sus bir proq­ram və fir­qə­si ol­sun və o fir­qə­də mü­səl­man­la­rın və bil­xas­sə Türk və Ta­tar­la­rın  hər növ mü­sa­vat və hür­riy­yət­lə­ri ilə bə­ra­bər hü­qu­qi-qöv­miy­yə, li­sa­niy­yə və di­niy­yə­­lə­ri­ni tə­min edən sa­ir fir­qə­lə­rə il­ti­haq et­sin. Bi­zim üçün ni­cat, hər növ hür­riy­yət və hü­qu­qi-mü­sa­vat tə­ləb edən fir­qə­lər­lə bir­ləş­mək­də­dir” (Əli bəy Hüseynzadə “Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar”, s.80).

Əli bəy haq­lı ola­raq he­sab edir­di ki, “ye­ni türk­lər”, mö­tə­dil tə­rəq­qi­pər­vər olmalı, öz təş­ki­lat­la­rı­nı və proq­ram­la­rı­nı or­ta­ya qoy­maq, onu ger­çək­ləş­dir­mək yo­lun­da da fə­da­kar ol­ma­lı, ye­ni fə­dai­lər ye­tiş­dir­mə­li­dir. Fə­dai­lər isə yu­xa­rı sıç­ra­yan mur­dar­lıq­lar­dan qorx­ma­ma­lı, “türk qan­lı, mü­səl­man eti­qad­lı, fi­rəng fi­kir­li, Av­ro­pa qi­ya­fət­li” prin­sip­lə­rin­dən çı­xış et­mə­li, ye­ri gə­lən­də in­gi­lis­lər və ame­ri­kan­lar ki­mi praq­ma­tik, ya­pon­lar ki­mi uz­laş­dı­rı­cı ol­ma­lı­dır­lar.

İkin­ci­si, is­lam­çı­lıq­la türk­çü­lü­yün vəh­də­tin­dən çı­xış edib on­la­rın bir-bi­ri­nə qar­şı qo­yul­ma­sı­na yol ver­mə­mək mə­sə­lə­si­nə gə­lin­cə, Hü­seyn­za­də hə­lə 1904-cü ilin no­yab­rın­da Mi­sir­də­ki “Türk” qə­ze­ti­nə gön­dər­di­yi mə­qa­lə­­sin­də bə­zi is­tis­na­la­rı nə­zə­rə al­ma­saq, əsa­sən, Ak­çu­ra­nın “Üç tər­zi-si­ya­sət”də­ki ide­ya­ları ilə ra­zı­laş­­mış­dır. Be­lə ki, Hü­seyn­­za­də də Ak­çu­ra ki­mi “os­man­lı mil­lə­ti” ide­ya­­sı­nı rədd edə­rək, əsas diq­qə­ti müa­sir ruh­lu is­lam­çı­lıq və türk­çü­lük üzə­rin­də cəm­ləş­dir­miş, ye­ni ide­ya­nın on­la­rın bü­töv­lü­yü ət­ra­fın­da ya­ran­ma­sı­nı va­cib say­mış­dır. Sa­də­cə bu­ra­da Hü­seyn­za­də Ak­çu­ra­nın “üç­lü” proq­ram­­ın­da is­lam­çı­lıq və türk­çü­lü­yün vəh­də­ti ha­lın­dan kə­na­ra çı­xa­rı­la­raq, ay­rı-ay­rı­lıq­da gö­tü­rü­lüb fərq­li ide­ya­lar ki­mi si­ya­si­­ləş­­di­ril­mə­si­nə eti­raz et­miş­dir. O ya­zır­dı: “Sü­ni ola­raq ay­rı­ca pan­tür­kizm, pa­nis­la­mizm ad­la­rı ilə məs­lək ica­dı­na nə lü­zum var­dı­r?” (Əli bəy Hüseynzadə “Seçilmiş əsərləri”, s.30).

Hü­seyn­za­də ilk dövr­lər­də mə­də­ni türk­çü­lük və is­lam­çı­lıq­­dan çı­xış edə­rək, hər iki­si­nin bü­töv­lü­yün­dən yana ça­lış­sa da, an­caq onu da yax­şı an­la­yır­dı ki, türk­lə­rin hə­ya­tın­da türk­çü­lü­yun, tu­ran­çı­lı­ğın da özü­nə­məx­sus ye­ri və ro­lu var­dır. Bu ba­xım­­dan Hü­seyn­za­də si­ya­si cə­hət­dən İs­la­mı və Türk­lü­yü bü­töv şə­kil­də gör­dü­yü­nü ifa­də et­sə də, mə­də­ni cə­hət­dən Türk millətinin is­lam­ qə­dər türk­lük­lə­ri­ni də sö­zün hə­qi­qi mə­na­sın­da dərk et­mə­lə­ri­ni va­cib say­mış­dı: “Mü­səl­man­lar və özəl­lik­lə türk­lər hər yer­də olur­sa ol­sun, is­tər Os­man­lı­da, is­tər Tür­küs­tan­da, is­tər Bay­kal gö­lü ət­ra­fın­da, ya Qa­ra­qo­rum ci­va­rın­da ol­sun, bir-bir­lə­ri­ni ta­nı­ya­caq, sün­ni­lik, şiə­lik və da­ha bil­məm nə­lik ad­la­rı ilə məz­həb tə­əs­sü­bü­nü azal­dıb “Qu­ra­ni-Kə­ri­mi” an­lat­ma­ğa qey­rət edə­cək, di­nin əsa­sı­nın Qu­ran ol­du­ğu­nu bi­lə­cək olur­lar­sa, əl ver­­məz­­mi­­?” (Əli bəy Hüseynzadə “Seçilmiş əsərləri”, s.30).

Mil­lət üçün hər şey­dən əv­vəl ar­zu edi­lə­cək haldır ki, bir mil­lə­tin qüv­vət qa­zan­ma­sı ey­ni fi­kir­li adam­lar ara­sın­da mə­nə­vi də­yər­lə­rin in­ki­şa­fı, qar­şı­lıq­lı sev­gi­nin art­ma­sı ilə bağ­lı­dır.

De­mə­li, I Ru­si­ya in­qi­la­bı­na qə­dər (1905) “Mək­tu­bi-məx­sus” ya­zı­sın­dan da gö­rün­dü­yü ki­mi, Hü­seyn­za­də, əsa­sən, türk­çü­­lük­lə is­lam­­çı­lı­ğın vəh­də­tin­dən çı­xış et­mək­lə ya­na­şı, bə­zi hal­lar­da türk­çü­lü­yü, hət­ta tu­ran­çı­lı­ğı bir qə­dər önə çək­mək his­si güc­lü ol­muş­du: 

“Siz­lər­siz ey qöv­mi-ma­car, biz­lə­rə ixf­van,
Əc­da­dı­mı­zın müş­tə­rə­kən mən­şə­yi Tu­ran!
Bir din­də­yiz biz, hə­pi­miz haq­pə­rəs­tan;
Müm­kün­mü bi­zi ayır­sın İn­cil ilə Qu­ra­n?”

Bu ki­mi mil­li ya­zı­la­rı­na və şe­ir­lə­ri­nə gö­rə ilk tu­ran­çı he­sab olu­nan Ə.Hü­seyn­za­də, yalnız ilk dövr­lər­də tu­ran­çı­lı­ğı şid­dət və qə­tiy­yət­lə mü­da­fiə et­mə­miş­dir. Bir çox mü­əl­lif­lə­rin (Y.Ak­çu­ra və b.) də təs­diq­lə­di­yi ki­mi, Əli bəy də türk­­çü­lük fəa­liy­­yə­ti da­ha qa­ba­rıq şə­kil­də Ru­s–Ya­po­n mü­ha­ri­bə­si ərə­fə­sin­də və hə­min dövr­də mey­da­na çıx­mış­dır (Yusif Akçura “Türkçülüyün tarixi”, s.208). Bu dövr­dən eti­ba­rən o fa­si­lə­siz ol­­ar­­aq “üm­mət” və “mil­lət” an­la­yış­la­rı­nı bir-bi­rin­dən fərq­lən­dir­­miş, so­nun­cu məf­hu­ma el­mi də­qiq­lik, konk­ret­lik gə­tir­mə­yə ça­lış­mış­­dır (Aydın Balayev “Məmməd Əmin Rəsulzadə”, s.37).

Xü­su­si­lə də, Hü­seyn­za­də çağ­daş ruh­lu is­lam­çı­lıq və türk­çü­­lü­­yün  vəh­də­ti ide­ya­sı­nı və si­ya­si türk­lü­yə ke­çi­di “Hə­yat” (1905–1906) qə­ze­tin­də­ki mə­qa­lə­lə­rin­də da­vam et­dir­miş, da­ha son­ra “Fü­yu­zat” jur­na­lın­da (1906–1907) “türk qan­lı, mü­səl­man eti­qad­lı, fi­rəng fi­kir­li və Av­ro­pa qi­ya­fət­li bir fə­dai ola­lım” – de­mək­lə, bü­tün Türk xalq­la­rı­nın or­taq məf­ku­rə­si­nə çev­ri­lən “türk­ləş­mək, is­lam­laş­maq və müa­sir­ləş­­mək” formulunun tə­mə­li­ni qoy­muş­dur.

Hü­seyn­za­də­nin türk­çü­lük ba­xış­la­rı onun Qu­zey Azər­bay­can­da ol­du­ğu dö­nəm­də “Hə­yat” qə­ze­tin­də yaz­dı­ğı mə­qa­lə­lə­rin­də türk­lə­rin et­noq­ra­fi­ya­sı­na, di­li­nə, mə­də­niy­yə­ti­nə, qə­dim di­ni-fəl­sə­fi tə­lim­lə­ri­nə, ümu­mi­­lik­də Türk xalq­la­rı­nın ta­ri­xi­nə həsr et­di­yi ya­zı­lar­da özü­nü göstərir. Bu qə­zet­də­ki ya­zı­la­rın­da “ta­tar” ad­lı mil­lə­tin ol­ma­dı­ğı­nı, krım­lı­la­rın, oren­burq­la­rın, ka­zan­lı­la­rın da türk oğ­lu türk ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­maq­la (Əli bəy Hüseynzadə “Seçilmiş əsərləri”, s.30–31) Hü­seyn­za­də is­lam­çı­­lı­ğın və türk­lü­yün ay­rı-ay­rı­lıq­da dər­ki­ni də va­cib he­sab et­miş­dir. O ya­zır­dı: “Mü­səl­ma­nız, onun üçün dün­ya­nın hər nə­rə­­sin­də xe­yir­xa­hı bu­lun­du­ğu­muz din qar­daş­la­rı­mız tə­rəq­qi et­sə, biz o tə­rəq­qi­yi əz ca­nü dil al­qış­la­rız! Tür­küz, ona gö­rə də tür­küz. Tür­kün hər yer­də tə­rəq­qi və tə­ka­mül ilə mə­sud ol­ma­sı­nı ar­zu edi­riz” (Əli bəy Hüseynzadə “Seçilmiş əsərləri”, s.35).

Hü­seyn­za­də nə qə­dər mil­li-di­ni vəh­dət­dən çı­xış et­sə də, Türk xalq­la­rı­nın da­ha çox türk­lük nü­və­sin­də dir­çəl­mə­si­ni və bir­li­yi­ni va­cib say­mış­dır. Bu an­lam­da onun “Türk­lər kim­dir və kim­lər­dən iba­rət­dir?” əsə­ri Tu­ran­çı­lı­ğa, Türk–Tu­ran mə­də­niy­­yə­ti­nə kon­sep­tu­al bir gi­riş­dir. Çün­ki bu əsər­də “əc­da­dı­mı­zın müş­tə­rək mən­şə­yi Tu­ran”a işıq tu­tul­ma­ğa cəhd gös­tə­ri­lib, Türk xalq­la­rı­nın Tu­ran mə­də­niy­yə­tin­də, Tu­ran dil ailə­sin­də ye­ri və ro­lu təd­qiq olun­muş­dur.

Onun turançılıqla bağlı milli iş­lərin­dən bi­rincisi Türk ta­ri­xin­də­ki şəx­siy­yət­lə­rə ba­xış­dır. Hüseynzadə üçün Os­man­lı döv­lə­ti­nin baş­çı­sı sul­tan Sə­lim və Sə­fə­vilərin ba­şçı­sı Şah İs­ma­yı­la mü­na­si­bət əsil Türk bil­gə­si­nin ba­xı­şı­dır: “Şah İs­ma­yıl heç bir za­man ümum­mü­səl­man düş­mən­lə­ri­nə şi­ka­yət edə­cək qə­dər bir zil­li ir­ti­kab et­mə­miş idi. Hər iki hökm­dar (Sul­tan Sə­lim və Şah İs­ma­yıl nə­zər­də tu­tu­lur) qı­lınc­la­rı ilə bü­tün Av­ro­pa­nı tit­rə­dir, bir qüv­vət və sər­və­tə ma­lik idi­lər” (Əli bəy Hüseynzadə “Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar”, s.186). Hü­seyn­za­də çox haq­lı ola­raq “mon­qol-ta­tar” adı al­tın­da Türk ta­ri­xin­dən uzaq tu­tu­lan çin­gi­zi­­lə­rə, tey­mu­ri­lə­rə sa­hib çı­xır­dı. O ya­zır­dı: “Çin­giz fü­tu­ha­tın­dan son­ra Türk əq­vam və mə­ma­li­ki­nin bir qis­mi bu ca­han­gi­rin or­du­la­rın­da bu­lu­nan türk-mo­ğol ko­man­da­la­rı səh­vən ta­tar na­mi­lə yad olun­ma­ğa baş­la­dı. Bu səh­və baş­lı­ca is­lav­lar sə­bəb ol­du. Çün­ki bun­lar Çin­giz qo­şu­nu­nun bir ək­sə­riy­yə­ti-əzi­mə eti­ba­ri­lə türk ol­du­ğu­nu an­la­ma­yıb an­caq əs­gə­rin sər­kər­də­lə­ri­ni nəz­ri-eti­ba­ra al­mış idi­lər. Hal­bu­ki fəth olu­nan əra­zi­nin əha­liy­yi-tu­ra­niy­yə­si­ni za­tən mi­nəl­qə­dəm türk, bu əra­zi­yi fəth edən əs­gər­lər türk, bun­la­rı tə­qib edən mü­ha­cir­lər türk, Çin­gi­zin özü türk, tür­kün bir qis­mi­nə, bir şi­və­si­nə, bir dövr ta­ri­xi­nə na­mı­nı ve­rən oğ­lu Çı­ğa­tay, ya­xud öz­bək türk­lə­ri­nə nam ve­rən di­gər oğ­lu Cu­ci ki­mi həp türk oğ­lu türk idi­lər. Çin­giz ümu­ri-döv­lə­ti üçün mo­ğal­la­rın de­yil, uy­ğur­la­rın, yə­ni qə­dim türk­lə­rin xətt və li­san­la­rı­nı qə­bul et­miş ol­du­ğu da cüm­lə­cə mə­lum bir key­fiy­yət­dir” (Əli bəy Hüseynzadə “Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir”, s.217).